Account

U dient eerst in te loggen

Inloggen
Winkelwagen Uw winkelwagen is leeg.

Disclaimer

Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op www.lammerts-verhuur.nl berusten bij Lammerts Self-Storage B.V. Alle rechten met betrekking tot namen en logo’s berusten bij de respectievelijke rechthebbenden. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lammerts Self-Storage B.V. informatie (hieronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden en html-codes) in enige vorm of op welke andere wijze ook, te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Linken en refereren naar Lammerts Self-Storage B.V. is toegestaan onder vermelding van de URL www.lammerts-verhuur.nl. Lammerts Self-Storage B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via deze website worden aangeboden.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld op basis van betrouwbaar te achten bronnen. Lammerts Self-Storage B.V. staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie kan worden beschouwd als een bron van algemene informatie, maar nooit als een door Lammerts Self-Storage B.V. op naam gegeven advies. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is Lammerts Self-Storage B.V. niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden producten of diensten, informatieteksten, of overige informatie op deze website. Het gebruik van informatie van deze website geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Lammerts Self-Storage B.V. geeft geen enkele garantie omtrent het functioneren, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de website. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Lammerts Self-Storage B.V. worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Lammerts Self-Storage B.V. heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Lammerts Self-Storage B.V. is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden door het gebruik van bovengenoemde informatie, producten of diensten. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Online communicatie
Omdat de integriteit en authenticiteit van e-mailberichten niet zijn gewaarborgd, adviseert Lammerts Self-Storage B.V. u om vertrouwelijke of anderszins gevoelige informatie anders per e-mail aan Lammerts Self-Storage B.V. te sturen. Indien u desalniettemin per e-mail berichten aan Lammerts Self-Storage B.V. verstuurt, dan staat u in voor de integriteit en authenticiteit hiervan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Lammerts Self-Storage B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via deze website worden aangeboden. Lammerts Self-Storage B.V. sluit onder meer iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Lammerts Self-Storage B.V. wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) opslaan of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.? De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Lammerts Self-Storage B.V.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht gokkast. De Nederlandse rechter is met uitsluiting bevoegd te oordelen over geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
Lammerts Self-Storage B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.